fbpx

Jak legalne zatrudnić cudzoziemca


Wykonywanie pracy zgodnie z prawem jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia cudzoziemca jak i podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy. Cudzoziemiec wykonujący pracę niezgodnie z przepisami naraża się na ukaranie karą grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł oraz wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Podmiot powierzający cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy naraża się odpowiedzialność wykroczeniową lub karną.

Читайте також: Польські аграрії влаштовують акції протесту на польсько-українському кордоні

Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu wykonywania pracy powinien zadbać o to, aby jego pobyt był legalny. Natomiast pracodawca cudzoziemca powinien uzyskać dokumenty uprawniające cudzoziemca do wykonywania w Polsce pracy oraz warunkujące wydanie mu wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w tym celu. Pracodawca ma również obowiązek przechowywania kopii dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Co do zasady cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywania w Polsce pracy jeśli:

Читайте також: Генеральне консульство Польщі у Львові припинило приймати заявки на отримання карти поляка

przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, albo
posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Uwaga: Cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pracy, jeśli przebywa na podstawie:

Читайте також: Польща оновила правила перетину кордону українцями

wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.
Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pracę jest decyzją właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie, do wykonywania pracy na warunkach określonych w treści zezwolenia. Dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez wojewodę właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Zezwolenie na pracę w Polsce nie jest wymagane m.in. gdy cudzoziemiec:

posiada status członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii,
korzysta w Polsce z ochrony międzynarodowej (posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej),
posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
jest małżonkiem obywatela polskiego, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego,
posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,
zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach,
posiada ważną Kartę Polaka,
jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach.
Do ważnej grupy wyjątków należą również obywatele 6 państw – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii, którzy (w zakresie nieobjętym przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową) korzystają z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy. Przez okres 6 miesięcy ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą oni wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy. W sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca przez dłuższy okres czasu wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Jeśli cudzoziemiec pracował u danego pracodawcy w związku z zarejestrowanym oświadczeniem, pracodawca ten może wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę (na tym samym stanowisku) w trybie uproszczonym (bez konieczności uzyskania informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy).

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Więcej informacji na temat zatrudniania cudzoziemców można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiza w celu wykonywania pracy

Aby uzyskać wizę w celu wykonywania pracy cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku o wydanie wizy zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dokumenty te uzyskiwane są przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.

Jedno zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie, których celem pobytu jest wykonywanie pracy mają możliwość ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zezwolenia te wydawane są przez wojewodę w tzw. procedurze jednego wniosku, skutkującej wydaniem cudzoziemcowi jednego dokumentu uprawniającego go zarówno do pobytu, jak i wykonywania w Polsce pracy, bez konieczności posiadania dodatkowo zezwolenia na pracę.
Co do zasady, do wniosku o udzielenie tych zezwoleń dołączona musi być informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy, którą uzyskuje w Powiatowym Urzędzie Pracy pracodawca cudzoziemca.

Informacja ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account