fbpx

Dlaczego ukraińscy migranci są korzystne Polsce.


        Obywatele Ukrainy są konieczne dla wznowienia rynku pracy Polski przez masowy wyjazd do Zachodniej Europy Polaków.

Читайте також: У Гданську пройде акція подяки полякам

O tym nie jednorazowo oświadczał poseł Polski w Ukrainie Henrik Litwin.

On mówił, że Ukraińcy są potrzebne Polsce, żeby odnowić polski rynek pracy. Wiele Polaków wyjechało na zarobki do Zachodniej Europy, ich miejsce już teraz zajmują Ukraińcy, których w Polsce blisko 1 mln osób. Nie wszyscy oni żyją w Polsce stale, dużo przyjeżdżają i wyjeżdżają, uważając za swoje stałe miejsce zamieszkiwania Ukrainę, a spłacone podatki zostają w Polsce. Lecz jednak oni pracują w Polsce. Tylko trzeba zrobić tak, by ich pobyt był prawny, – i w tym Polska nie widzi dla się żadnego niebezpieczeństwa. Jak zaznaczył polski dyplomata –  fali ukraińskich migrantów po wprowadzeniu bezwizowego reżimu nie będzie.

Читайте також: Українці у Польщі можуть отримати онлайн-консультації в ZUS рідною мовою

Według jego słów, w 2015 roku Ukraińcom było wydano ponad 900 tysięcy wiz, więcej połowy których są roboczymi. I że Ukraińcy – korzystni migranci, oni na razie dają собі radę same, bez dodatkowej pomocy.

Читайте також: Лікарня на Львівщині отримала гуманітарну допомогу від Польщі

Przy czym  legalizacja Ukraińców w Polsce była rozpoczęta jeszcze w 2007-2008 latach. Już wtedy bardzo wiele Ukraińców przebywało w Polsce nielegalnie. Celem rządu była legalizacja tych ludzi, i teraz więcej połowy wiz Ukraińcom polskie konsulaty wydają już z prawem do pracy.

     Również dla polskiego pracodawcy korzystniej zatrudnić Ukraińca, aniżeli Polaka (na żal, w rzeczywistości istnieje różnica w opłacie pracy). Więc on, dla początku otrzyma dochód, mniejszym kosztem.

Z innej strony, pracodawca powinien wyprobować pracownika w pracy  (zobaczyć czego on wartuje). W przypadku pozytywnego wyniku jest możliwość stopniowego podwyższenia zarobku. Ale i pracodawca obowiązkowo zechce jaknajdlużej zatrzymać dobrego pracownika.

Dla Ukraińców Polska też jest dobrą alternatywą. To i podobieństwo mentalności (Słowianie), podobieństwo języków (stosunkowo lżej przestudiować) i nawet bez wiedzy języka można porozumieć się, bliskość terytoriów.

      Często ukraińskimi zarobkowiczami  praca w Polsce interpretuje się jak tranzytowa. Lecz gospodarka Polski rośnie najprędzej w Europie, toż warto dobrze obmyślić i nauczyć się zarabiać piękne pieniądze w kraju z przyjaznym stosunkiem do Ukraińców. Możliwość rozwoju i wzrostu, a odpowiednio i zarobków, ograniczona tylko Waszymi możliwościami i pragnieniem pracować.

ukrainscymigrancikorzystniwpolsce


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply


        Громадяни України необхідні для відновлення ринку праці Польщі через масовий виїзд до Західної Європи поляків.

Читайте також: У Гданську пройде акція подяки полякам

Про це не одноразово заявляв посол Польщі в Україні Генрик Літвін.

Він говорив, що українці потрібні Польщі, щоб відновити польський ринок праці. Багато поляків виїхало на заробітки до Західної Європи, їх місце вже зараз займають українці, яких в Польщі близько 1 млн осіб. Не всі вони живуть в Польщі постійно, багато приїжджають і виїжджають, вважаючи своїм постійним місцем проживання Україну, а сплачені податки залишаються в Польщі. Але все ж вони працюють в Польщі. Тільки потрібно зробити так, щоб їх перебування було законним, – і в цьому Польща не бачить для себе ніякої небезпеки. Як зазначив польський дипломат –  хвилі українських мігрантів після введення безвізового режиму не буде.

Читайте також: Українці у Польщі можуть отримати онлайн-консультації в ZUS рідною мовою

За його словами, в 2015 році українцям було видано понад 900 тисяч віз, більше половини яких є робочими. І що українці – вигідні мігранти, вони на разі дають собі раду самі, без додаткової допомоги.

Читайте також: Лікарня на Львівщині отримала гуманітарну допомогу від Польщі

При цьому  легалізація українців в Польщі була розпочата ще в 2007-2008 роках. Вже тоді дуже багато українців перебувало в Польщі нелегально. Метою уряду була легалізація цих людей, і зараз більше половини віз українцям польські консульства видають вже з правом на роботу.

     Також для польського працедавця вигідніше працевлаштувати українця, ніж поляка (на жаль, в реальності існує різниця в оплаті праці). Тож він, для початку отримає дохід, меншим коштом.

З іншого боку, працедавець має випробувати в роботі працівника (побачити чого він вартий).В разі позитивного результату є можливість поступового підвищення заробітку. Тай працедавець обов’язково захоче якнайдовше затримати доброго працівника.

Для українців Польща теж є доброю альтернативою. Це і схожість ментальності (слов’яни), подібність мов (порівняно легше вивчити) і навіть без знання мови можна порозумітися, близькість територій.

      Часто українськими заробітчанами  робота в Польщі трактується як транзитна. Але економіка Польщі зростає найшвидше у Європі , тому варто добре обдумати і навчитися заробляти гарні гроші у країні з приязним ставленням до українців. Можливість розвитку і росту, а відповідно і заробітку, обмежена тільки Вашими можливостями і бажанням працювати.

ukrainscymigrancikorzystniwpolsce


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account