fbpx

Nasza szkolna historia albo przygody malutkiego Ukraińca w Polsce.


          Po tym jak my z mężem zadecydowali, że nasza rodzina zmieni miejsce zamieszkiwania i będziemy teraz żyć w sąsiedniej i przyjacielskiej Polsce, stało pytanie nauczania syna (jemu jedenaście lat). Interesowały się przez znajomych, które już dawno żyją w tym kraju, jak oni rozwiązywali pytanie z szkolnym nauczaniem, również  wyszukiwały w internecie  informację o dokumentach, podręcznikach, szkolnej formie, ocenianiu, egzaminach, i tym podobne. Obmyślały, w której szkole lepiej będzie uczyć się naszemu dziecku: w ukraińskiej czy polskiej? Nareszcie zatrzymały się na polskiej. Przecież nie darmo ktoś z wielkich ludzi powiedział, że człowiek tyle razy człowiek, ile języków on zna. I jeśli wiązać swoją przyszłość z Polską, to studiowanie i doskonała wiedza języka polskiego jest pierwszoplanową koniecznością.

Читайте також: Німеччина вносить нові зміни до правил перебування вимушених переселенців

      …Kiedy stał znany dokładny adres naszego nowego mieszkania, to odwołaliśmy się do szkoły, co znajduje się nie daleko, w naszym osiedlu. Od razu złożyło się wrażenie pozytywne. Terytorium szkoły jest uporządkowane, są nakryte miejsca dla parkowania rowerów, dziecięcy placyk dla młodszych dzieci, nowe boisko, asfaltowane dróżki, klomby, sklepiki. To podstawowa szkoła (od 1 po 6 klasę), nie duża, zaledwie 250 uczni, czysta i przytulna . Nam spodobało się, że szkoła zamyka się i obcym ciężko tam trafić. Są dyżurne w garderobie, które otwierają i zamykają drzwi.

   Chce się odznaczyć, że personel szkoły od dyżurnego garderoby do dyrektora, gościnne i grzeczne. Dyrektor przeprowadziła nam wycieczkę po szkole, zaznajomiła  z pedagogiem i rówieśnikami syna. Z tłumaczeniem dokumentów w szkole też nie było problemów (same tłumaczą). Zdjęły ksera dokumentów, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej wypełniły oświadczenie. I ot – nasz syn już jest zapisany do szkoły.

Читайте також: У Польщі відчутно зростуть тарифи на опалення: як отримати субсидію

           Przyjechaliśmy na początku czerwca ( w Polsce rok szkolny zakończa się w ostatni piątek czerwca) i nasz syn jeszcze zdążył pochodzić kilka dni do szkoły. Nie patrząc na mowną barierę, jemu było bardzo ciekawo zapoznać się z nowymi dziećmi. Polscy uczniowie gościnnie jego spotkały, z entuzjazmem opiekowały się im: częstowały smakołykami, pokazywały swoją szkołę, opowiadały, zapoznawały się. Dzieci szybko znajdują wspólny język. Przyjemnie poraziło to, że nasz syn, będzie mieć indywidualnie, pięć godzin języka polskiego na tydzień, dodatkowo i bezpłatnie. Bardzo cieszy że, w szkole funkcjonuje grupa przedłużonego dnia (świetlica), ponieważ rodzicom trzeba pracować.

Читайте також: У Польщі легально працює понад 700 тисяч українців

Jeśli nie zmienimy zdanie, to pierwszego września nas czekają z oryginałem świadectwa urodzenia i zwyczajnie z chęcią zdobywania nowej wiedzy.

        A jeszcze, wiele naszych nowych znajomych w Polsce, w których są dzieci szkolnego wieku, rekomendowały nam jedną szczególną szkołę (chociaż wszystkie szkoły są szczególne po swoim). Dla ciekawości odwiedziliśmy tam. Ta szkoła jest jeszcze mniejsza, tam zaledwie 200 uczni (lecz czym mniejsza szkoła, tym większa uwaga do każdego ucznia).W szkole dodatkowo jest duża ilość kółek : foto, szachy, teatr, żaglowy sport, lekkoatletyka, pływanie i inne różnokierunkowy rozwijające zajęcia dla dzieci. Szkoła niby dyszy atmosferą twórczości i oryginalności. Grupa przedłużonego dnia (świetlica) pracuje dla wszystkich klas szkoły, że też bardzo ważnie. Oprócz państwowego, szkoła ma jeszcze i prywatne finansowanie. Dyrektor i zespół szkoły  nader gościnni i życzliwe ludzie i wykazały życzenia przyjąć naszego syna do szkoły, lecz ilość uczni w klasach jest ograniczona i na dany czas przebywamy w oczekiwaniu decyzji (spodziewamy się pozytywnej).

   Jest duża prośba, do Ciebie, Drogi Czytaczu, trzymaj za nas kciuki!

    Podsumowując nasze niewielkie doświadczenie odnośnie szkolnego nauczania, możemy z pewnością powiedzieć: Drodzy Rodzice-Ukraińcy, śmiało bierzcie z sobą Wasze dzieci. W Polsce Waszemu dziecku  będzie studiować komfortowo i ciekawej, i poziom otrzymanych wiedz będzie europejski!


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply


          Після того як ми з чоловіком вирішили, що наша сім’я змінює місце проживання і будемо ми тепер жити в сусідній і дружній Польщі, постало питання навчання сина (йому одинадцять років). Цікавились через знайомих, котрі вже давно живуть в цій країні, як вони вирішували питання зі шкільним навчанням , також  вишукували в інтернеті  інформацію про документи, підручники, шкільну форму, оцінювання, екзамени, тощо. Обмірковували, в якій школі краще буде навчатись нашій дитині: в українській чи польській? Нарешті зупинилися на польській. Адже не дарма хтось з великих людей сказав, що людина стільки разів людина, скільки мов вона знає. І якщо пов’язувати своє майбутнє з Польщею, то вивчення та досконале знання польської мови є першочерговою необхідністю.

Читайте також: Німеччина вносить нові зміни до правил перебування вимушених переселенців

      …Коли стала відома точна адреса нашого нового помешкання, то ми звернулись до школи, що знаходиться неподалік, в нашому мікрорайоні (оседлє). Відразу склалося позитивне враження. Територія школи впорядкована, є накриті місця для паркування велосипедів, дитячий майданчик для молодших діток, новий спортивний майданчик, асфальтовані доріжки, клумби, лавочки. Це подставова школа (від 1 по 6 клас), не велика, всього 250 учнів, чепурненька й затишна . Нам сподобалося, що школа закривається і стороннім важко туди потрапити. Є чергові в гардеробі, які відчиняють і зачиняють двері.

   Хочеться відмітити, що увесь персонал школи від чергового гардеробу до директора, привітні і люб’язні. Директор провела нам екскурсію по школі, познайомила  з педагогом і однолітками сина. З перекладом документів у школі теж не було проблем (самі перекладають). Зняли ксерокопії документів, на підставі співбесіди заповнили заяву. І от – наш син вже записаний до школи.

Читайте також: У Польщі відчутно зростуть тарифи на опалення: як отримати субсидію

           Приїхали ми на початку червня ( в Польщі навчальний рік закінчується в останню п’ятницю червня) і наш син ще встиг походити декілька днів до школи. Не зважаючи на мовний бар’єр, йому було дуже цікаво познайомитись з новими дітьми. Польські школярі радо його зустріли, з ентузіазмом опікувались ним: пригощали ласощами, показували свою школу, розповідали, знайомилися… Діти швидко знаходять спільну мову. Приємно вразило те, що наш син, буде мати індивідуально, п’ять годин польської мови на тиждень, додатково і безкоштовно. Дуже тішить що, в школі функціонує група продовжного дня (світлиця), бо ж батькам потрібно працювати.

Читайте також: У Польщі легально працює понад 700 тисяч українців

Якщо не передумаєм, то першого вересня нас чекають з оригіналом свідоцтва про народження і звичайно з бажанням здобувати нові знання.

        А ще, багато наших нових знайомих в Польщі, в котрих є діти шкільного віку, рекомендували нам одну особливу школу (хоча усі школи особливі по своєму). Заради цікавості ми навідалися туди. Ця школа ще менша, там всього 200 учнів (але чим менша школа, тим більша увага до кожного учня).В школі додатково є велика кількість гуртків: фотогурток, шахи, театр, вітрильний спорт, легкоатлетика, плавання та інші різносторонньо розвиваючі заняття для дітей. Школа ніби дихає атмосферою творчості й оригінальності. Група продовженого дня (світлиця) працює для всіх класів школи, що теж дуже важливо. Крім державного, школа має ще й приватне фінансування. Директор та колектив школи  вельми привітні та доброзичливі люди і виявили бажання прийняти нашого сина до школи, але кількість учнів в класах обмежена і на даний час ми перебуваємо в очікуванні рішення ( надіємось позитивного).

   Є велике прохання, до Тебе, Дорогий Читачу, тримай за нас кулачки!

    Підсумовуючи наш невеличкий досвід стосовно шкільного навчання, можемо з впевненістю сказати : Дорогі батьки-українці, сміливо беріть з собою Ваших дітей. В Польщі Вашій дитині  буде навчатися комфортно і цікавої, і рівень отриманих знань буде європейський!


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account